• Administration


   

  Teri Green                                                                                                  Ben Schimmel

  Director IT Infrastrucuture and IT Security                                                                       Educational Technology Coordinator 

  314-493-0400 ext. 8374                                                                                                                           314-493-0400 ext. 30443

  Technology Department - District Wide                                                                                                   Technology / Curriculum Department

   

   

  Engineers


   

   

  Teravollis Kinchelow, 314-493-0400 ext. 30145
  Associate Network Engineer-Technology 

  Shannon Christen, 314-493-0400 ext. 30486
  System Administrator - Technology

   

   

  Technicians


  Dan Redden Jr., 314-493-0400 ext. 30466
  District Lead Tech Support - Technology

  Feyd Carr, 314-493-0400 ext. 30264
  District Desktop Support - Technology

  Gabriel Brown , Tech-tern

  Ariel Piphus , Tech-tern